Навчання  

Навчально-виховний процес у школі-інтернаті здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, розроблених закладом на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, які затверджуються в установленому чинним законодавством порядку. Школа-інтернат працює за навчальними програмами, підручниками і посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Під час навчання учнів використовуються як спеціальні програми і підручники, так і програми і підручники загальноосвітньої школи. Мова навчання в школі-інтернаті – українська. У випадках, коли учні мають ускладнені вади психофізичного розвитку, дисграфію, дислексію, акалькулію і не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада школи за поданням шкільної психолого- медико-педагогічної комісії та погодженням з батьками(особами, які їх замінюють) приймає рішення про переведення таких учнів на навчання за індивідуальними навчальними програмами. Індивідуальні навчальні програми розробляються вчителем на основі навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, та робочого навчального плану, погоджуються з батьками (особами, які їх замінюють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються керівником. Навчальні досягнення таких учнів оцінюються відповідно до матеріалу, визначеного індивідуальною навчальною програмою. Навчально-виховний процес учнів здійснюється з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку за змістом, формами і методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність навчально-виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів. Навчально-виховний процес має корекційну спрямованість. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації. Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи досягається через забезпечення відповідними засобами навчання та реабілітації. Трудове навчання в школі-інтернаті передбачає систему заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених функцій, оволодіння вихованцями трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої професійної підготовки. Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням психофізичних індивідуальних особливостей та можливостей учня. При проведенні уроків з трудового навчання класи поділяються на групи. Комплектування груп за видами праці здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку та рекомендацій лікарів. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог. Тривалість уроків у підготовчому, 1 - 35 хвилин, 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-9 класах – 45 хвилин. При цьому після 15-20 хвилин уроку проводяться внутрішні перерви(фізкультхвилинки). Тривалість перерв між уроками встановлена з урахуванням необхідної організації відпочинку і харчування учнів. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань визначаються вчителем з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог. У підготовчому та першому класі домашні завдання не задаються. У школі-інтернаті встановлена система оцінювання знань учнів в балах. Основні форми оцінювання: поточні, тематичні, семестрові, річні. Результати семестрового і річного оцінювання доводяться до відома учнів, їх батьків класним керівником. Тривалість і структура навчального року, строки і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень учнів, переведення і випуск, видача документів про базову середню освіту, нагородження Похвальним листом і Похвальною грамотою здійснюється відповідно до законодавства. Випускники школи-інтернату одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка, що дає право на вступ до професійно- технічного закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації, можуть продовжувати здобувати повну загальну середню освіту в школі ІІІ ступеня. Після закінчення школи-інтернату випускникам безоплатно видається комплект літнього одягу і взуття, що був у їхньому користуванні під час навчання. За потреби, з урахуванням матеріального становища родини, безоплатно може видаватися також комплект зимового одягу і взуття, що був у користуванні дитини під час навчання у закладі. Випускники з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються за рахунок навчального закладу одягом і взуттям а також одноразовою грошовою допомогою згідно Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" № 2342-ІV. Нормативи забезпечення одягом та взуттям затверджуються постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання,навчання,соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей,позбавлених батьківського піклування» та наказом Міністерства освіти і науки від 17.11.2003 №763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,а також вихованців шкіл-інтернатів». Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів школи- інтернату здійснюється відповідно до Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, затвердженого наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 24.12.99р № 442/311/155, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2000р. за № 14/4235 (із змінами). Під час канікул адміністрація школи-інтернату сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців, як таких, які мають статус дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи. На клопотання батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці школи- інтернату можуть проживати у своїх сім'ях , якщо це не шкодить фізичному та психічному здоров'ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав. Відволікання вихованців від навчальних занять забороняється , крім особливих випадків, передбачених законодавством.